كلاس اول دبستان بودم. با خوشحالی دست تو نمره ام بردم و 9 رو كردم 19. بردمش پیش بابام، گفتم 19 شدم! جایزه می خوام. اون هم گوشم رو گرفت و گفت: حالا برای 91 ی كه گرفتی چی می خوای؟

.

.

.

.


مورد داشتیم از یه نفر بیزار بوده!!! چون با تمام مردم شهر خاطره داشته

.

.

.

.


غمگـــینم
+
+
+
مـانند پدری كه بـه او سـبد كـالا تعـلق نگرفـته است