تكه ای برای ازدواج!

دیده اید پسرهای دم بخت اما بی كار و بی حال می گویند:  قصد ازدواج ندارم. 

كسی نیست به آنان بگوید: ازدواج كه قصــــــــــــــــــــــد نمی خواهدپـــــــــــــــول

می خواهد كه تو نداری خان گل!

دخترای ترشیده دم بخت هم همین ادا را در می آورند و درحالیكه دل شان

برای ازدواج بال بال می زند زبان شان می گوید: قصد از دواج ندارم.

دل آدم می خواهد بی ملاحظه رك و راست به آنان بگوید:

ازدواج كه قصــــــــــــــــــــد نمی خواهد

خواستـــــــــــــــگار می خواهد كه تو نداری قندلك!


طنز ازدواج پشه و فیل!

مهمانان وبلاگ شكرستان مالستان در این قسمت با طنز زیبای ازدواج پشه و فیل پذیرایی می شوند امید وارم  سرگذشت طنز آمیز ازدواج ناموفق پشه و فیل درس عبرتی باشد برای ازدواج جوانان دم بخت ما.آن شنیدم پشه ء زن مرده ای!

پشه زن مرده و افسرده ای! 


چون عیالش مرد در مرگش گریست

مدتی بی همسر و بی زن بزیست! 


عاقبت گفتند اورا دوستان!

هست فیلی ( ماده) در ( هندوستان)!! 


شوهر او زد از این دنیا به چاك!!

زیر ماشین رفت ناگه شد هلاك!! 


خواستگاری كن كه آید در برت!

چون كه تنهایی. شود او همسرت! 


این نصیحت پشه را خوشحال كرد!!

زود از این گفتار استقبال كرد 


بال پر بگشود در روی هوا

رفت سوی فیل . با شورو نوا 


پشه او را خوشگل و زیبا بدید

عشقی از وی آمدش در دل پدید 


گفت ای فیل ملوس و عشوه گر!!

از همه خوبان عالم خوبتر! 


آن شنیدم شوهرت رفته ز دست

مانده ای تنها كه این خیلی بد است 


من هم از روزی كه بی زن مانده ام

پشه ای آواره و در مانده ام! 


حرف مردم را نباید كم گرفت

بایدت این آبرو محكم گرفت 


چاره این درد و هم راه علاج!!

ازدواج است ازدواج است ازدواج!! 


تو زن من باش من نان آورت!!!!

فخر كن بر شوهر نام آورت !!! 


فیل ماده چون شنید این حرف گفت:

ازدواج ما بود یك حرف مفت! 


در نظر آور كنون آینده را

كی توانی داد خرج بنده را؟؟! 


كودكی آید اگر از ما پدید ؟!

از عجایب باشد و نوع جدید!! 


مانع دیگر كه اصل مطلب است!؟

باعث تشویش در روز و شب است!! 


این كه تو در آسمان پر میزنی!

كی دگر روی هوا فكر (( زنی)) ؟؟ 


شب نیایی گر به منزل . من كجا؟

دسترس دارم به تو ای نا قلا؟؟؟ 


من چه می دانم كجا خوابیده ای ؟؟

یا برای من چه خوابی دیده ای؟؟ 


روز و شب من در زمین تو در هوا

وصلتی اینسان نمی باشد روا !! 


بی تناسب چونكه باشد ازدواج

جز طلاق آنرا نباشد خود علاج! 


این طلاق و این جدایی ها همه

بین آدمها بود بی واهمه!! 


پند من بشنو تو در ختم سخن!!

بی تناسب زن مگیر ای هم وطن!!


طنز بود این تكه شعر ازدواج

تا تناسب نیسـت نبود ازدواج


منبع شعر طنز ازدواج: سایت تبیان

 

شعرجالب دیگر برای ازدواج(حتما تا آخربخوانید)

بشنو از من چون حكایت می كنم

از جدایی ها شكایت می كنم

كز تجرد تا مرا ببریده اند

از شعورم بارها پرسیده اند

چند سال پیش استادان فن

در خلال گفتگوهایی به من

منعكس كردند این اخبار را

این خبرهای مسرت بار را

ازدواج از روزگاران الست

از فنون انتحاری بود و هست

جمعی از نام آوران عهد دور

كاین زمان هستند از اهل قبور

دل به كار ازدواج انداختند

پرچم این كار را افراختند

ازدواج از اول این جوری نبود

زن ذلیلی نیز مجبوری نبود

ازدواج این قدرها مشكل نبود

در جوانان این قدر دل دل نبود

بله های دختران هنگام عقد

مرتبط با خط ایرانسل نبود

مهریه این قدرها سنگین نبود

چهره ی دامادها غمگین نبود

قیمت كل جهاز دختران

بود تنها در حدود صد قران

بین زن یا مرد سالاری نبود

از كتك كاری، نه! آثاری نبود

هیچ كس پایش چنین لنگان نبود

زیر چشمش جای بادمجان نبود

مرد بودن هیچ رسوایی نداشت

كله ها ربطی به دمپایی نداشت

گفته اند این حرف ها را دیگران

در خصوص ویژگی های زنان

این كه پر مهرند در كل فصول

سخت بیزارند از ماشین و پول

سخت محتاطند در رانندگی

عینهو ابرند در بارندگی

مرتبط هستند با كفش و لباس

دوست می دارن مرد با كلاس

مدتی در پخت و پز نام آورند

بعدها در كونگ فو جام آورند

مدتی شمشیرباز ماهرند

چند وقت بعد آرایشگرند

گرچه بیزارند از مرد ببو

سخت می ترسند از اسم هوو

اغلب آنان رفیق همسرند

عاشق چشمان مادرشوهرند

صد هنر می بارد از انگشتشان

جان مردان هست اندر مشتشان

كار نیكو كردن از پر كردن است

كار زن ها خوب غرغر كردن است

وقتی از بی پولی ات غر می زنند

گوییا بر فرقت آجر می زنند

((زن بلا با شد به هر كاشانه ای

بی بلا هرگز نگردد خانه ای

آن چه شیران را كند روبه مزاج

ازدواج است ازدواج است ازدواج))

طبل ما را زد چنین دستان زن

((گر تو بهتر می زنی بستان بزن ))